Informacja o nowych regulacjach dotyczących przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego 1 stycznia 2024 r. (tzw. nowe świadczenie pielęgnacyjne)

Informacja o nowych regulacjach dotyczących przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego 1 stycznia 2024 r. (tzw. nowe świadczenie pielęgnacyjne)

Nowe świadczenie pielęgnacyjne przysługiwać będzie wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia, natomiast osoba z niepełnosprawnościami nad którą opieka była sprawowana będzie mogła ubiegać się o przyznanie dla niej świadczenia wspierającego,

Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18. roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń) musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów.


W przypadku gdy opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka – warunkiem jest złożenie wniosku przez opiekuna podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego.

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach mogą w dalszym ciągu pobierać w.w świadczenie.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zachowują również osoby w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności jeżeli wniosek o nowe orzeczenie został złożony w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia, a wniosek o  świadczenie pielęgnacyjne zostało złożone w terminie 3 miesięcy od wydania nowego orzeczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługują opiekunowi w przypadku gdy osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane przez ZUS świadczenie wspierające.

Już złożenie przez osobę wymagającą opieki wniosku przyznanie świadczenia wspierającego w ZUS będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty opiekunowi świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne będzie podlegało zwrotowi wraz z odsetkami  jeżeli osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające.

Osoba z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane przez ZUS świadczenie wspierające, dzięki czemu może nie dopuścić do sytuacji otrzymania świadczenia wspierającego za ten sam okres za który jej opiekun otrzymał w gminie świadczenie pielęgnacyjne.

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE – realizuje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia, pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Osoby z największą potrzebą wsparcia będą mogły ubiegać się o świadczenie wspierające  już od nowego roku, a kolejne grupy osób z niepełnosprawnością będą mogły się o nie starać w 2025 i 2026 r. 

Świadczenie wspierające jest skierowane bezpośrednio do dorosłych osób z niepełnosprawnością. 

Przysługiwać będzie osobie od ukończenia 18 roku życia.

Jego wysokość powiązana została z wymiarem renty socjalnej. O wysokości świadczenia będzie decydować m.in. zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem czy jej wiek (określane punktowo).

Świadczenie wspierające przysługiwać będzie w wysokości od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej – w zależności od poziomu potrzeby wsparcia. Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego należy złożyć nie wcześniej, niż w miesiącu, w którym decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stała się ostateczna. 

Wnioski do ZUS składa się wyłącznie w formie elektronicznej.

Przepisy uzależniają otrzymanie świadczenia wspierającego w odpowiedniej wysokości od punktacji w skali potrzeby wsparcia – od 70 do 100 punktów.

Świadczenie wspierające będzie przysługiwać miesięcznie w wysokości:

220 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów.

180 proc. renty socjalnej określono na poziomie od 90 do 94 punktów,

120 proc. renty socjalnej - na poziomie od 85 do 89 punktów,

80 proc. renty socjalnej - na poziomie od 80 do 84 punktów,

60 proc. renty socjalnej - na poziomie od 75 do 79 punktów,

40 proc. renty socjalnej - na poziomie od 70 do 74 punktów.

Świadczenie wspierające nie będzie przysługiwało, jeżeli:

1.osoba uprawniona do świadczenia wspierającego zostanie umieszczona w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo–leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;

2.osoba uprawniona do świadczenia wspierającego uzyska za granicą prawo do świadczenia o podobnym charakterze, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym będą stanowić inaczej;

3.inna osoba będzie uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków z opieką nad osobą uprawnioną do świadczenia wspierającego, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym będą stanowić inaczej.

Składka społeczna i zdrowotna

 Ustawa nakłada na Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne opiekunom, którzy nie podejmą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielania wsparcia osobie uprawnionej do świadczenia wspierającego, wspólnie z nią zamieszkującemu i gospodarującemu.

Opublikował(a): Sylwia Kruża Data publikacji: 22-09-2023 10:50 Modyfikował(a): Sylwia Kruża Data modyfikacji: 22-09-2023 12:38

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry