ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ !

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA – ŁATWO JEST KRYTYKOWAĆ, MOŻNA WSPÓŁCZUĆ, MOŻNA POTĘPIAĆ, ALE TO NICZEGO NIE ZMIENIA, JEŻELI SIĘ NIE POMAGA !!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach działając w oparciu o art. 29 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań ich trudnych sytuacji.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny pomaga rodzicom biologicznym, którzy mają trudności w sprawowaniu opieki nad dzieckiem oraz jego wychowywaniu. Jej podstawowym zadaniem jest nauka rodzicielstwa, czyli kształtowanie i rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców. Rodzina wspierająca pokazuje jak radzić sobie z problemami dnia codziennego, z prawidłowym prowadzeniem gospodarstwa domowego, racjonalnym zarządzaniem budżetem, czy oszczędnym korzystaniem z mediów. Pomoc dotyczy także spraw, które wydawałyby się oczywiste: rodzina wspierająca może na przykład uczyć racjonalnego przygotowania posiłków oraz wprowadzać nawyki właściwego odżywiania, utrzymywania czystości w domu, jak i higieny osobistej. Wskazuje jak adekwatnie wypełniać role społeczne, np. matki/ojca, żony/męża, pracownika. Zwraca uwagę na problemy zdrowotne i edukacyjne dzieci. Pokazuje jak budować prawidłowe więzi pomiędzy członkami rodziny, jak komunikować się bez krzyku i przemocy. Modyfikuje rytm życia rodziny oraz wskazuje sposoby organizowania i spędzania czasu z dziećmi. Istotne jest też uświadomienie opiekunom dziecka, że to oni są odpowiedzialni za jego edukację, rozwój społeczny, interpersonalny i emocjonalny.

Rodzina wspierająca oddziałuje pozytywnie w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadane doświadczenie i wiedzę. Powinna prezentować pożądane postawy oraz posiadać odpowiednie predyspozycje, na przykład wysoką kulturę osobistą, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność, otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów. Uwzględniając specyfikę grupy odbiorców, konieczna jest cierpliwość, opanowanie, umiejętność stawiania granic. Rodzina wspierająca pomaga, ale nie wyręcza i nie zastępuje rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Jaka rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ?

Taka w której:

  1. skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  2. członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji;
  3. członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską;
  4. istnieje problem alkoholowy;
  5. nie ma stałego źródła utrzymania;
  6. występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi;
  7. występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach, ul. Zamkowa 87.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (77) 4660660

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.

 

Opublikował(a): Sylwia Kruża Data publikacji: 12-10-2023 13:31 Modyfikował(a): Sylwia Kruża Data modyfikacji: 11-12-2023 11:28

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry