Statut

STATUT

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W WALCACH

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej OPS działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

 1. ustawy  o samorządzie gminnym
 2. ustawy o pomocy społecznej
 3. ustawy o finansach publicznych
 4. niniejszego statutu

5. ustawy o świadczeniach rodzinnych

6. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

§ 2

OPS jest jednostką organizacyjną gminy Walce prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

§ 3

 1. Siedziba OPS mieści w Walcach ul. Zamkowa 87
 2. Terenem działania OPS jest Gmina Walce.

 

§ 4

Nadzór nad działalnością OPS sprawuje Wójt Gminy Walce.

§ 5

OPS używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

Rozdział II

Przedmiot działania OPS

§ 6

 1. OPS realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w sprawach pomocy społecznej określone w przepisach o pomocy społecznej.
 2. Kierownik OPS prowadzi inne sprawy z upoważnienia Wójta Gminy, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

§ 7

Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

 1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 2. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 3. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych w ustawie świadczeń;
 4. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 5. udzielanie pomocy i prowadzenie programów zapobiegających wykluczeniu społecznemu,
 6. pracę socjalną, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

 

Rozdział III

Organizacja i organy OPS

§ 8

 1. Nadzór nad ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Walce.
 2. Wójt Gminy Walce zatwierdza Regulamin Organizacyjny OPS wraz z jego szczegółowym schematem organizacyjnym.
 3. Działalnością OPS kieruje Kierownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Wójta Gminy Walce.
 4. Zwierzchnikiem służbowym kierownika OPS jest Wójt Gminy Walce.

§ 9

Kierownik OPS działa jednoosobowo, odpowiada za prawidłowe zarządzanie OPS i jest jego kierownikiem w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 10

Do zadań kierownika należy w szczególności:

- reprezentowanie OPS na zewnątrz

- kierowanie statutową działalnością OPS

- prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych

- organizowanie obsługi administracyjnej OPS

- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Walce

- organizowanie pracy socjalnej dla wspierania osób i rodzin w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych

- planowanie i realizowanie prac remontowych

  współpraca z organami gminy Walce.

§ 11

 1. Działem finansowo- gospodarczym kieruje główny księgowy, który odpowiada za realizację zadań przed kierownikiem OPS.
 2. Organizację wewnętrzną poszczególnych komórek organizacyjnych OPS, szczegółowe ich zadania oraz czas pracy określają regulamin organizacyjny i regulamin pracy.

 

Rozdział IV

Pracownicy OPS

§ 12

Kierownik OPS jest pracodawcą w stosunku do pracowników OPS.

Swoje obowiązki pracodawcy wykonuje w oparciu o przepisy prawa pracy i przepisów o pracownikach samorządowych określające prawa i obowiązki pracowników OPS.

§ 13

Wymogi kwalifikacyjne oraz zadania pracowników socjalnych określają przepisy o pomocy społecznej.

§ 14

Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy pracowników OPS ustala kierownik OPS w oparciu o obowiązujące przepisy o wynagradzaniu i ramach limitu środków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy Walce.

 

Rozdział V

Gospodarka finansowa OPS

§ 15

1.      OPS prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

2.      Podstawą gospodarki finansowej OPS jest roczny plan finansowy sporządzony w zgodności z uchwałą budżetową gminy i układem wykonawczym:

           – ze środków finansowych gminy na realizację zadań własnych gminy

           – ze środków budżetu państwa na obsługę i realizację zadań zleconych gminie z zakresu  administracji rządowej.

 1. Wszelkie zmiany w planie finansowym OPS dokonywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 16

 1. OPS posiada odrębny rachunek bankowy.
 2. Rachunkowość OPS prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości dla jednostek budżetowych.

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 17

Kierownik OPS składa Radzie Gminy Walce coroczne sprawozdanie z działalności OPS oraz przedkłada potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 18

OPS prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 19

Zmiany Statutu mogą być dokonane tylko w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 20

Traci moc uchwała Nr XVI/90/04 Rady Gminy w Walcach z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Walcach, oraz uchwała Nr XLVI/291/06 z dnia 7 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Walcach.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 12-10-2021 08:20

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry