Świadczenia opiekuńcze

xhands-5981451280-740x414-1642061929.jpeg

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY:

Świadczenie przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 Na jaki okres?

Zasiłek przyznawany jest na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub na stałe.

Wysokość świadczenia: 215.84 zł miesięcznie

 Kryterium dochodowe:

Przyznania świadczenia nie uzależnia się od dochodu.

 Komu przysługuje?

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie która ukończyła 75 lat;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia  21 roku życia.

 Kiedy nie przysługuje?

 • jeśli osoba została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • jeżeli osoba ma ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego.

PDFwniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.pdf (105,07KB)
DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALCACH.docx (15,04KB)

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 

Na jaki okres?

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest w zależności od okresu, na jaki zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności; na okres ważności orzeczenia lub na stałe.

Wysokość świadczenia: 2458 zł miesięcznie. Świadczenie podlega waloryzacji, czyli zwiększeniu jego wysokości, wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kryterium dochodowe:

Przyznania świadczenia nie uzależnia się od dochodu.

Komu przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: 

1) matce albo ojcu;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka;

3) osobie będącej rodziną zastępcza spokrewnioną;

4) innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 • jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub

legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) nie ma osób, o których mowa powyżej lub legitymują się one orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia

Kiedy nie przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury lub rent i innych świadczeń emerytalno-rentowych;
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna

2) osoba wymagająca opieki:

 • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna

PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.pdf (106,18KB)
DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALCACH.docx (15,04KB)

 

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

 

Na jaki okres?

Świadczenie ustalane jest na okres zasiłkowy tj. od dnia 1 listopada do dnia 30 października następnego roku kalendarzowego

Wysokość świadczenia: 620 zł miesięcznie

Kryterium dochodowe:

Świadczenie przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 764 zł.

Komu przysługuje?

Świadczenie przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

2) rezygnują z zatrudnienia;

 • w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Kiedy nie przysługuje?

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury lub rent i innych świadczeń emerytalno-rentowych;
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
 • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej,  z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna.

PDFWniosek o ustalenie prawa do Specjalnego zasiłku opiekuńczego.pdf (417,00KB)
DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALCACH.docx (15,04KB)
 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 12-10-2021 08:25

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry