Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

pobrane-1642065737.jpeg

Świadczenie przysługuje w związku z urodzeniem się żywego dziecka.

Wysokość świadczenia: 1000 zł, wypłacane jednorazowo

Kryterium dochodowe

Świadczenie przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł.

Komu przysługuje?

  • matce dziecka;
  • ojcu dziecka;
  • opiekunowi prawnemu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka.

Kiedy można się ubiegać?

W ciągu 12 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka lub w ciągu 12 miesięcy od przysposobienia dziecka lub objęcia go opieka faktyczną, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

UWAGA!

W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko istnieje wymóg ustalenia, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy:

  • rodzice dziecka lub jedno z rodziców nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany;
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Warunek do spełnienia

Warunkiem udzielenia świadczenia jest pozostawianie kobiety pod opieka lekarską do 10 tygodnia ciąży, potwierdzone zaświadczeniem od położnej lub zaświadczeniem lekarskim.

PDFWniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.pdf (253,49KB)

PDFZSR - 07-1.pdf (77,44KB)
PDFOświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych (169,22KB)

DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALCACH.docx (15,04KB)

PDFZaświadczenie lekarskie.pdf (234,70KB)
 

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 12-10-2021 08:28

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry