Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie, świadczenie za życiem

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

pobrane-1642065737.jpeg

Świadczenie przysługuje w związku z urodzeniem się żywego dziecka.

Wysokość świadczenia: 1000 zł, wypłacane jednorazowo

Kryterium dochodowe

Świadczenie przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł.

Komu przysługuje?

 • matce dziecka;
 • ojcu dziecka;
 • opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka.

Kiedy można się ubiegać?

W ciągu 12 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka lub w ciągu 12 miesięcy od przysposobienia dziecka lub objęcia go opieka faktyczną, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

UWAGA!

W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko istnieje wymóg ustalenia, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy:

 • rodzice dziecka lub jedno z rodziców nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Warunek do spełnienia

Warunkiem udzielenia świadczenia jest pozostawianie kobiety pod opieka lekarską do 10 tygodnia ciąży, potwierdzone zaświadczeniem od położnej lub zaświadczeniem lekarskim.

PDFWniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.pdf (253,49KB)

PDFZSR - 07-1.pdf (77,44KB)
PDFOświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych (169,22KB)

DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALCACH.docx (15,04KB)

PDFZaświadczenie lekarskie.pdf (234,70KB)
 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a nie pobierają zasiłku macierzyńskiego. W związku z tym świadczenie może przysługiwać między innymi osobom bezrobotnym oraz wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, studentom, rolnikom czy osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą.

Na jaki okres?

Świadczenie przyznawane jest na okres 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka podczas jednego porodu. W przypadku ciąż mnogich okres pobierania świadczenia wynosi od 65 do 71 tygodni.

Wysokość świadczenia: 1000 zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.

Kryterium dochodowe:

Przyznania świadczenia nie uzależnia się od dochodu.

Komu przysługuje?

1) matce albo ojcu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia;

3) rodzinie zastępczej (za wyjątkiem zawodowych rodzin zastępczych), w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku poniżej 7 roku życia;

4) osobie, która przysposobiła dziecko w wieku do 7 roku życia.

Kiedy nie przysługuje?

1) gdy co najmniej jeden z rodziców otrzymuje zasiłek macierzyński;

2) gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;

3) osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

4) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego i innych świadczeń.

PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.pdf (110,83KB)

 

ŚWIADCZENIE ,,ZA ŻYCIEM''

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” określa uprawnienia kobiet w ciąży i ich rodziny do wsparcia w zakresie dostępu do:

1) świadczeń opieki zdrowotnej;

2) instrumentów polityki na rzecz rodzin.

Kto może skorzystać z uprawnień:

1) każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),

2) rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo o nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,

3) kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,

4) kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,

5) kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:

 • poronienia,
 • urodzenia dziecka martwego,
 • urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
 • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Komu przysługuje?

 • matce dziecka
 • ojcu dziecka
 • opiekunowi prawnemu dziecka
 • opiekunowi faktycznemu dziecka

Wysokość świadczenia: 4000 zł, wypłacane jednorazowo

Kryterium dochodowe

Przyznania świadczenia nie uzależnia się od dochodu.

Kiedy można się ubiegać?

W ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka

PDFWniosek Za życiem.pdf (694,06KB)
 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 12-10-2021 08:28

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry