Fundusz Alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, w przypadku bezskuteczności egzekucji, osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o ustalenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- dokumenty poświadczające wysokość dochodu rodziny;

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu ugody sądowej;

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentach

- informacja właściwego sądu o podjęciu czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

- inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

Data publikacji: 12-10-2021 08:30

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry