Fundusz Alimentacyjny

w21.fundusz_alimentacyjny.png

Komu przysługuje?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo.

Na jaki okres?

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Wysokość świadczenia:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Kryterium dochodowe:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł kwota obowiązuje od 1 października 2023 r.

W przypadku  bezskuteczności  egzekucji  osoba  uprawniona  może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich  dwóch  miesięcy  nie  wyegzekwowano  pełnej  należności  z tytułu  zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów  przeciwko  dłużnikowi  alimentacyjnemu  przebywającemu  poza  granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: braku podstawy prawnej do podjęcia  czynności  zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika lub braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Do wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. W przypadku złożenia wniosku bez zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne organ właściwy wzywa organ prowadzący postępowanie egzekucyjne do przesłania zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji.

Organ właściwy dłużnika zobowiązany jest przeprowadzić z dłużnikiem wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia jego sytuacji rodzinnej, zawodowej oraz dochodowej, jak również stanu zdrowia dłużnika oraz przyczyn niełożenia na utrzymywanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe

PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.pdf (331,72KB)
PDFZałącznik nr ZFA-03.pdf (232,55KB)
PDFZałącznik ZFA-05.pdf (77,78KB)
 

 

Data publikacji: 12-10-2021 08:30

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry