Dodatki mieszkaniowe

DODATKI MIESZKANIOWE

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy osoby ubiegające się o jego przyznanie muszą spełniać łącznie trzy warunki:

  • posiadać tytuł prawny do lokalu,
  • posiadać dochód w wysokości określonej w ustawie,
  • posiadać mieszkanie o powierzchni określonej w ustawie.

 

TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny ( gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

DOCHÓD
Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym  obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Od dnia 01.03.2016 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 882, 56 zł
175% - 1544,48 gospodarstwo jednoosobowe
125% - 1103, 2 gospodarstwo wieloosobowe

W przypadku gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe,  chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się:
- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- dodatków dla sierot zupełnych,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
- dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
- pomocy w zakresie dożywiania,
- zasiłków pielęgnacyjnych,
- zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
- dodatku mieszkaniowego.

POWIERZCHNIA MIESZKANIA
Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy trzeba mieć mieszkanie o odpowiedniej powierzchni. Ustawa określa tzw. powierzchnie normatywną, na którą wypłaca się dodatek mieszkaniowy. W przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może ona przekraczać:
- 35 m.2 na 1 osobę
- 40 m.2 na 2 osoby
- 45 m.2 na 3 osoby
- 55 m.2 na 4 osoby
- 65 m.2 na 5 osób
- 70 m.2 na 6 osób, a w razie zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby powierzchnię normatywną powiększa się o 5 m.2.

Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m.kw., jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje również, gdy powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie  przekracza normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:
- 30 % albo
- 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %

Dopuszczalne przekroczenia powierzchni wynoszą:
- dla 1 osoby 35 m2 + 30 proc. = 45,5 m2 + 50 proc. = 52,5 m2
- dla 2 osób 40 m2 + 30 proc. = 52 m2 + 50 proc. = 60 m2
- dla 3 osób 45 m2 + 30 proc. = 58,5 m2 + 50 proc. = 67,5 m2
- dla 4 osób 55 m2 + 30 proc. = 71,5 m2 + 50 proc. = 82,5 m2
- dla 5 osób 65 m2 + 30 proc. = 84,5 m2 + 50 proc. = 97,5 m2
- dla 6 osób 70 m2+ 30 proc. = 91 m2 + 50 proc. = 105 m2


Wysokość dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a wydatkami na ten cel poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

Jeżeli dochód jest niższy od 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym:
- 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
- 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
- 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym

Jeżeli dochód jest równy lub wyższy od 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym:
- 20% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
- 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
- 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym


Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego powinna złożyć wniosek, do którego dołącza deklarację o dochodach za trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie w pokoju nr 3 na parterze w następujących godzinach: poniedziałek od 7.30 do 16.30, pozostałe dni od 7.30 do 14.30, w czwartek dzień wewnętrzny – wnioski nie są przyjmowane.
Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on wypłacany do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry - zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeśli byłby on niższy niż 2 % kwoty najniższej emerytury.


UWAGA !   DODATEK ENERGETYCZNY JEST WLICZANY DO DOCHODU OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY

Od 31 sierpnia 2015 r. kwota przyznanego dodatku energetycznego będzie wliczana do dochodu osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy.
Powyższa zmiana jest efektem uchwalenia ustawy z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693). Jej art. 19 nadał nowe brzmienie art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 966 ze zm.)., który określa świadczenia nie brane pod uwagę przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy. Ich katalog został rozszerzony o pomoc pieniężną przewidzianą   w ustawie z 20 marca 2015 r., ale jednocześnie został z niego wykreślony dodatek energetyczny.
Nowe brzmienie art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych:
„Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., oraz świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych(Dz. U. poz. 693)".

mgr Regina Pander

Nr telefonu 77 4 660 660
E-mail: 

Data publikacji: 12-10-2021 08:41

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry