Dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY

 

Dodatek energetyczny, o którym mowa w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

 

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach  mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw energii, na pods. Art. 5c ust. 4.

Minister właściwy do spraw energii ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

 

Data publikacji: 12-10-2021 08:45

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry