Świadczenia rodzinne

 

Bez nazwy.jpeg

Ośrodek Pomocy Społecznej w swoim zakresie obowiązków prowadzi także sprawy związane z świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym.

mgr  Gabriela Pisula – starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych, kadry - adres e-mail  g.pisula@opswalce.pl

mgr Sylwia Kruża - Inspektor adres e-mail  s.kruza@opswalce.pl

Nr telefonu; 77 4 660 660, 77 552-05-40

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.

 Na jaki okres?

Świadczenie ustalane jest na okres zasiłkowy tj. od dnia 1 listopada do dnia 30 października następnego roku kalendarzowego

 Kryterium dochodowe:

Świadczenie przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł, natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 764 zł na osobę w rodzinie.

 Komu przysługuje?

1) matce albo ojcu dziecka;

2) opiekunowi prawnemu dziecka;

3) opiekunowi faktycznemu dziecka;

4) osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia;
 • nauki w szkole, nie później jednak niż do 21 roku życia;
 • do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole wyższej.

 Kiedy nie przysługuje?

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1) urodzenia się dziecka- przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż do 10 tygodnia ciąży od porodu, jednorazowo w kwocie 1000 zł;

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- jest należne, jeżeli dziecko zostaje pod faktyczną opieką osoby uprawnionej do dodatku. Przysługuje maksymalnie do 24 miesięcy kalendarzowych od urodzenia się dziecka, w przypadku ciąż mnogich 36 miesięcy oraz 72 miesięcy w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje w kwocie 400 zł miesięcznie, niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką uprawnionego.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o zasiłek:

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy krócej niż przez okres 6 miesięcy;
 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;
 • korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.

 3) samotnego wychowywania dziecka- przysługuje osobie samotnej, jeżeli nie zostało zaspokojone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego rodzica, ponieważ:

 • drugi z rodziców nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

W myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych osobą samotnie wychowującą dziecko jest panna lub kawaler, wdowa lub wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczoną prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dodatek przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się.

4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej- dodatek przysługuje na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego, w kwocie 95 zł miesięcznie na jedno dziecko.

5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- dodatek przysługuje miesięcznie w kwocie 90 zł na dziecko, do ukończenia przez nie 5 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub też w kwocie 110 zł miesięcznie, powyżej 5 roku życia dziecka, do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

6) rozpoczęcia roku szkolnego- dodatek przysługuje w związku z wydatkami związanymi z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolonego albo rocznego przygotowania przedszkolnego (zerówka). Dodatek wypłacany jest jednorazowo wraz z początkiem roku szkolnego w kwocie 100 zł.

7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wypłacany przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego:

 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w kwocie 113,00 zł miesięcznie na dziecko;  
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego są dostępne pod poniżej umieszczonym linkiem

PDFwniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego (343,59KB)

PDFOświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych (169,22KB)
PDFZSR - 07-1.pdf (77,44KB)

DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALCACH.docx (15,04KB)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 12-10-2021 08:54

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry