Stypendia i zasiłki szkolne

 

 

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne - pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.


Stypendium szkolne przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkiwanie na terenie gminy Walce.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, oraz od okoliczności występujących w rodzinie ucznia, takich jak:

 1. bezrobocie,
 2. niepełnosprawność,
 3. ciężka lub długotrwała choroba,
 4. wielodzietność,
 5. brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 6. alkoholizm lub narkomania,
 7. rodzina niepełna.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł na osobę w rodzinie.


Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletniego ucznia,
 3. dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być również przyznane z urzędu.


Formy udzielenia stypendium szkolnego:

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (językowych, plastycznych, muzycznych, w wyjazdach na "zieloną szkołę", w wycieczkach edukacyjnych organizowanych przez szkołę),
 2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników, zeszytów, tornistrów (plecaków), strojów sportowych, pomocy naukowych lub innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę,
 3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów),
 4. świadczenie pieniężne, w okolicznościach wskazanych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

* realizacja stypendium szkolnego następuje poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych w formie przelewu na rachunek podmiotu organizującego zajęcia (wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami – tzw. "zielona szkoła", wycieczka szkolna – można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę, lub zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia),

** stypendium szkolne realizowane jest w formie całkowitej lub częściowej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych oryginałów faktur lub rachunków za zakupione wyposażenie – dokumenty powinny zawierać nazwę wystawcy (czytelna), datę wystawienia/sprzedaży, nr dokumentu, nazwę przedmiotu podlegającego refundacji, formę zapłaty, imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego; kopie dowodów płatności nie będą uwzględniane,

*** realizacja stypendium szkolnego następuje na podstawie przedstawionych przez ucznia rachunków (faktur) lub w przypadku zwrotu kosztów za dojazd do szkoły – na podstawie biletu miesięcznego.
Stypendium szkolne przyznawane jest na okres:

 1. nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych,
 2. nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w przypadku słuchaczy kolegiów.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać:

 1. do 15 września danego roku szkolnego – w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 2. do 15 października danego roku szkolnego – w przypadku słuchaczy kolegiów.

Do wniosku o udzielenie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

 1. Zaświadczenia lub oświadczenia o zarobkach,
 2. Zaświadczenia lub oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych,
 3. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych rent, emerytur, alimentów,
 4. Zaświadczenie lub oświadczenie o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, energetycznych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
 5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
 6. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
 7. Zaświadczenia lub oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej,
 8. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
 9. Zaświadczenie lub oświadczenie o innych uzyskiwanych przez członków rodziny dokumentach.

Od dochodu odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Uwaga! W poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty nie objęte powyższym zestawieniem.
Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnej dokumentacji.
Na co może być przeznaczone stypendium szkolne?
Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia edukacyjne, oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęciami mogą być np. zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, plastyczne, muzyczne, recytatorskie, różnego rodzaju kółka zainteresowań itd.
Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne - ale także atlas historyczny, mapa, encyklopedia, vademecum, kompendium, pokrycie kosztów abonamentu internetowego (umowa z operatorem zawarta pod adresem zamieszkania ucznia), czy inne – o ile związane są z procesem edukacyjnym. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate, rower dla ucznia trenującego kolarstwo). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (jak np. kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.
Wnioskodawcy zobowiązani są niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 1 ustawy o systemie oświaty).
Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 4 ustawy o systemie oświaty).
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90o ust. 5 ustawy o systemie oświaty).
Na podstawie art. 233 kodeksu karnego kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Faktury/rachunki należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach w terminach wynikających z decyzji administracyjnych przyznających świadczenie.


Terminy wypłat stypendium szkolnego – zgodnie z harmonogramem wypłat obowiązującym w tut. Ośrodku.

Data publikacji: 12-10-2021 08:59

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry