KRYTERIUM DOCHODOWE I USTALANIE DOCHODU

KRYTERIUM DOCHODOWE I USTALANIE DOCHODU

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z poniższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł, zwanej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",

  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł, zwanej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",

  • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej "kryterium dochodowym rodziny" (np. 4 osoby w rodzinie x 514 zł = 2056 zł).

Przy ustalaniu dochodu należy podsumować przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli np. ubiegając się o pomoc w marcu trzeba przedstawić dochód z lutego (np.: zarobki, emerytury, renty i zasiłek dla bezrobotnych). Muszą to być dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenia.

Do dochodu nie wlicza się również:

  • alimentów świadczonych na rzecz innych osób,

  • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz świadczeń w naturze,

  • świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tyt. wykonywania prac społecznie użytecznych.

Ustawa określa, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

Data publikacji: 12-10-2021 09:16

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry