Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALCACH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach, 47 – 344 Walce, Ul. Zamkowa 87, zwany dalej OPS;

 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach ma wyznaczonego inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem, telefonicznie pod nr Tel.: 774660660 lub elektronicznie na adres email: ;

 3. Pani/Pana dane osobowe, na podstawie art. 6 ust 1 oraz art. 9 ust. 2 RODO, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z realizacji nałożonych zadań ustawowych.

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne, jednostki i inne podmioty, którym ujawnienie danych osobowych warunkuje należyte i prawidłowe wykonywanie zadań przez OPS. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez odbiorców innych niż OPS, odbywać się będzie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i w zakresie stosownym do celu przetwarzania.

 5. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej, zostanie Pani/Pan poinformowana/y o tym fakcie w sposób formalnie ustalony.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania i archiwizowania dokumentacji przez organy administracji samorządowej. Okres przechowywania określony jest prawnie.

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie konieczność ich pozyskania przez OPS w inny, zgodny z prawem sposób. Procedura pozyskiwania danych, może wpłynąć na szybkość, jakość i kompleksowość udzielanego wsparcia;

 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w systemie informatycznym. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach wynikających z przepisów prawa. Takie przetwarzania może mieć wpływ na formy i kompleksowość udzielanego wsparcia.

 11. OPS jest jednostką administracji samorządowej, dlatego w okolicznościach określonych w prawie, będzie mógł przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym, niż cel podany w punkcie 3. W przypadku wystąpienia takich okoliczności, OPS udzieli Pani/Panu informacji w tym zakresie.

 

 

Data publikacji: 12-10-2021 09:43

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry