Ochrona danych osobowych

RODO

Informacja w sprawie zmian w przepisach o ochronie danych osobowych. Suplementacja RODO w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach.
 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest:  Pani Jolanta Sokołowska kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach mającego siedzibę przy ul. Zamkowej 87 w Walcach 47-344.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi, do momentu powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c.  RODO w celu realizacji czynności urzędowych tj.: wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez OPS Walce.

4. W związku z przetwarzaniem danych w powyżej wskazanym celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
I. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
II. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
I. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
II. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
III. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
IV. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
V. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
Prawa te ograniczone mogą być w indywidualnych sytuacjach, szczegółowymi przepisami prawa, w tym przepisami o archiwizacji dokumentów.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach. Przy czym podanie danych jest:
I. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
II. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tym samym nie będą one profilowane w sposób automatyczny.
11. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych procesów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można uzyskać, w granicach przewidzianych przepisami prawa,  na odpowiednich stanowiskach obsługi.

Data publikacji: 12-10-2021 09:43

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry