Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Walcach działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz.U. Z 2019r., poz. 2277), w składzie zatwierdzonym przez Wójta Gminy Walce.

Członkami Komisji są przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach, Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, wszyscy przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja obejmuje swoim zasięgiem  gminę Walce w następującym składzie:

 

Przewodniczący: Anna Wollny

Członkowie:

Pan Sylwester Klimowicz

Pani Marzena Brzozowska

Pan Konrad Stafin

 

2. Zakres działania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu (zadania własne) gminy. Dokumentem, który oprócz ustawy stanowi podstawę prawną pracy Komisji jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zawierający konkretne zadania odpowiadające na potrzeby  i problemy mieszkańców – uchwalany corocznie przez Radę Gminy Walce.

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w Gminie Walce

http://bip.walce.pl/5666/uchwala-nr-xliv3502022-rady-gminy-walce-z-dnia-24-02-2022-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-profilaktyki-irozwiazywania-problemow-alkoholowych-oraz-przeciwdzialania-narkomanii-na-lata-2022-2025-wgminie-walce.html

 

 3. Zadania GKPiRPA to między innymi:

  • uczestnictwo w konstruowaniu i wdrażaniu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dany rok,
  • podejmowanie czynności zmierzających do uzyskania od specjalistów diagnozy stopnia uzależnienia osoby pijącej w sposób szkodliwy,
  • podejmowanie czynności zmierzających do uzyskania wydania przez Sąd postanowienia zobowiązującego osobę uzależnioną do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z przepisami ustawy,
  • prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia oraz warunków sprzedaży podawania i spożywania napojów alkoholowych – w zakresie ustalonym w ustawie.

 

GKPiRPA powołana jest również do inicjowania działań interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów narkotykowych.

 

4. Informacje dodatkowe:

a. składanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu: Urząd Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47 – 344 Walce

b. informacje dotyczące problemu nadużywania alkoholu, problemu alkoholowego w rodzinie, procedur zobowiązujących do podjęcia leczenia odwykowego i inne u członków Komisji pod nr telefonu: 77 4 660 660 w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach,47 – 344 Walce, ul. Zamkowa 87

c. składanie wniosku o objęcie członka rodziny pomocą w związku z problemem alkoholowym, osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach, 47 – 344 Walce, ul. Zamkowa 87 w godzinach pracy ośrodka

d. każdy może zgłosić Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych problem nadużywania alkoholu, jeżeli ma informacje, że przez osoby nadużywające alkoholu w rodzinie dzieje się krzywda dzieciom lub osoby te stanowią zagrożenie dla siebie i innych

Data publikacji: 19-10-2021 20:57

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry