Prace społecznie użyteczne

cyHwVmSPYeNMCKu.jpeg

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE ORGANIZOWANE
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WALCACH

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, na skutek skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach

Kto jest organizatorem prac społecznie użytecznych?

Prace społecznie użyteczne organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Kogo urząd może skierować do wykonywania prac społecznie użytecznych?

Do prac społecznie użytecznych mogą zostać skierowani bezrobotni bez prawa do zasiłku, jednocześnie korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, jak również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, zwane dalej „osobami uprawnionymi”.
 

Prace te odbywają się bez nawiązywania stosunku pracy lub umowy o pracę.

 Bezrobotny skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych:

1.    zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac;
2.    wykonuje prace społecznie użyteczne w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo;
3.    otrzymuje świadczenie pieniężne w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3 i 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi aktualnie 10,90 zł za godzinę – świadczenie to podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ww. ustawy. 
4.    objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej);
5.    powinien mieć zagwarantowane bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a w przypadku kobiet powinny być przestrzegane przepisy prawa pracy dotyczące wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia;
6.    otrzymuje świadczenie pieniężne jedynie za faktyczne godziny wykonywania przydzielonych prac (świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy społecznie użytecznej, co dotyczy również nieobecności udokumentowanej). Świadczenie jest wypłacane w okresach miesięcznych z dołu.

Bezrobotny w okresie odbywania prac społecznie użytecznych obowiązany jest do:

1.    wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu, czasie i w sposób wskazany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach lub podmiot, w którym te prace są organizowane;

2.    przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku, dyscypliny i zasad bezpieczeństwa.

Bezrobotny pozbawiany jest statusu osoby bezrobotnej, jeżeli:

  • odmówi przyjęcia skierowania na prace społecznie użyteczne;
  • nie zgłosi się do wykonywania prac społecznie użytecznych;
  • nie podejmie tych prac;
  • z własnej winy przerwał wykonywanie prac społecznie użytecznych.

Pozbawienie statusu wyklucza możliwość skierowania bezrobotnego do wykonywania prac społecznie użytecznych w trakcie trwania karencji.

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901)

2.   Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735)

3.    Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2447) 

Kontakt z osobą koordynującą prace społeczno użyteczne z ramienia
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach:

mgr Diana Drapała

 

Data publikacji: 19-10-2021 21:00

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry